Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Partneri

MEB spoločnosť s ručením obmedzenýmOZ LABUŤOZ VrbinaNOVAFENZ s.r.o.Pivnica Radošina, s.r.o.Rotunda JurkoRanč pod Babicou

maľovaná mapa cesty vody - cesty k sebe

Ručne maľovaná mapa OZ Mikroregión RADOŠINKA

naša skupina na facebooku

https://www.facebook.com/pages/OZ-Mikroregi%C3%B3n-RADO%C5%A0INKA/168928289835316

Navigácia

Obsah

Štruktúra OZ RADOŠINKA

Orgánmi OZ RADOŠINKA sú:1

Valné zhromaždenie (Najvyšší orgán OZ)
 • tvoria všetci členovia OZ RADOŠINKA
 • členom OZ RADOŠINKA sa môže na základe písomnej prihlášky stať každá fyzická osoba vo veku nad 18 rokov a tiež právnická osoba s trvalým pobytom, sídlom alebo pôsobnosťou v území OZ RADOŠINKA, ktorá súhlasí s jeho stanovami a ktorá uhradí členský príspevok
 • pri hlasovaní na zasadnutí Najvyššieho orgánu OZ má každý člen jeden hlas
 • valné zhromaždenie členov je schopné sa uznášať vo veciach činnosti OZ RADOŠINKA za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov
 • k 16.12.2015 má občianske združenie 67 členov
Predsedníctvo (Výkonný orgán OZ)
 • má 13 členov, z ktorých 46,15 % tvoria zástupcovia verejného sektora a 53,85 % zástupcovia súkromného a občianskeho sektora
 • riadi činnosť OZ v období medzi dvoma zasadnutiami Najvyššieho orgánu OZ
 • rozhoduje o najdôležitejších otázkach v súlade s cieľmi a činnosťou združenia
 • sleduje plnenie úloh, riadi a koordinuje činnosť združenia
 • volí a odvoláva členov Výberovej komisie, menuje a odvoláva členov Monitorovacieho výboru a zostavuje a schvaľuje ich štatúty a pracovné manuály
Štatutárny orgán (Predseda OZ a Podpredseda OZ)
 • zvoláva a vedie zasadnutia Výkonného orgánu OZ
 • riadi činnosť OZ RADOŠINKA
 • kontroluje činnosť kancelárie a spolupracuje s manažérom
 • zastupuje OZ RADOŠINKA navonok
Revízna komisia (Kontrolný orgán OZ)
 • má piatich členov
 • kontroluje priebežné hospodárenie a nakladanie s majetkom OZ RADOŠINKA
 • kontroluje dodržiavanie stanov a organizačného poriadku OZ RADOŠINKA
 • upozorňuje na nedostatky a stanovuje lehoty ich odstránenia
Monitorovací výbor
 • má troch členov
 • má za úlohu monitorovať priebeh implementáciestratégie CLLD, vrátane navrhovania zmien v súlade s dosahovaním cieľov stratégie
Výberová komisia
 • posudzuje a navrhuje na schválenie projekty pre financovanie v rámci implementovania stratégie CLLD