Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA08 ps comp07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Stránka

Informácia pre verejnosť


logo radosinkaOZ RADOŠINKA si vás dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu s názvom Financovanie prevádzkových nákladov OZ RADOŠINKA spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD OZ RADOŠINKA II. (kód projektu: 302051Z779).

 

Aktualizovaný dokument - po ukončení realizácie (216.83 kB).


18. 6. 2020

Dni otvorených pivníc


DOP_ 2020Pivnica Radošina otvára brány vinárstva pre všetkých milovníkov dobrého vína. V dňoch 10. - 11. júla 2020 môžete ochutnať jedinečné radošinské vína a domáce špeciality našej kuchyne pri tónoch ľudovej hudby. Srdečne Vás pozývame!


9. 6. 2020

Výzva na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 6.4


logo radosinkaVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný práspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Kód výzvy: MAS_024/6.4/1

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy: 30.04.2020 
Dátum uzavretia výzvy: 30.09.2020

Na stiahnutie

Prílohy výzvy:


30. 4. 2020

Usmernenie PPA v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19


OZ RADOŠINKAUsmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19
 • Predĺženie niektorých lehôt súvisiacich s administrovaním žiadostí a zmlúv o poskytnutí NFP.
 • Predĺženie niektorých lehôt a ďalšie odporúčania pre MAS.
 • Úprava niektorých povinností súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a prác.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid - 19 vydala PPA dňa 14.04.2020 usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.

Dokument na stiahnutie


21. 4. 2020

Výzva na výber odborných hodnotiteľov č.3 pre opatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností


logo radosinkaMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 vyhlasuje v termíne od 20.04.2020 do 15.06.2020 Výzvu na výber Odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

Na stiahnitie:


20. 4. 2020

Obmedzená činnosť kancelárie OZ RADOŠINKA


OZ RADOŠINKAOBMEDZENÁ ČINNOSŤ KANCELÁRIE 

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 bude kancelária OZ RADOŠINKA s účinnosťou od 18.03.2020 fungovať v obmedzenom režime (priestory kancelárie sú pre verejnosť zatvorené minimálne na obdobie 14 dní, plánované zasadnutia orgánov a pracovné stretnutia sa presúvajú na neurčito).

Rozsah týchto opatrení môže byť na základe ďalších rozhodnutí ústredného krízového štábu upravený.

V prípade potreby nás, prosím kontaktujte telefonicky alebo mailom v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 hod.

KONTAKTY

Cieľom týchto opatrení je zamedziť šíreniu ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom na Slovensku. Pre aktuálne informácie odporúčame sledovať webstránku Úradu vlády SR www.korona.gov.sk.


18. 3. 2020

Výberové konanie na pracovnú pozíciu Manažér OZ RADOŠINKA


OZ RADOŠINKAOZ RADOŠINKA vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu Manažér OZ RADOŠINKA
PRACOVNÁ NÁPLŇ
 • príprava a zmena výziev na predkladanie žiadostí o príspevok
 • výkon formálnej kontroly prijatých žiadostí o príspevok
 • vypracovanie návrhu zmluvy s užívateľom/dodatku k zmluve s užívateľom
 • riadenie implementácie projektov užívateľov, zabezpečovanie riadenia procesov zmenového konania, finančné riadenie, monitorovanie a kontrola projektov vrátane kontroly na mieste
 • výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste finančných operácií projektu
 • výkon kontroly výročných/záverečných/následných monitorovacích správ projektu
 • kontrola procesov verejného obstarávania (prieskumu trhu) užívateľov
 • riešenie individuálnych nezrovnalostí na projektovej úrovni
 • priebežné riadenie projektového tímu
 • priebežné riadenie rizík
 • poskytovanie vecnej podpory pri realizácii verejného obstarávania (prieskum trhu)
 • sledovanie dosahovania fyzických a finančných cieľov, resp. pokroku v rámci realizácie stratégie CLLD
 • príprava a vypracovanie informácií o stave realizácie stratégie CLLD
 • priebežné činnosti monitorovania a kontroly projektu
 • spracovanie monitorovacej správy
 • vypracovanie žiadosti o zmenu projektu
 • komunikácia s potenciálnymi užívateľmi
 • reprezentovanie MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí vrátane prípravy podkladov
 • zabezpečenie aktivít komunikácie a informovanosti
 • zabezpečenie chod kancelárie
 • zabezpečenie ďalšie činnosti z poverenia Predsedníctva
ĎALŠIE INFORMÁCIE
 • plný pracovný úväzok
 • mzda: 1500 EUR brutto/mesiac
 • dĺžka pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú (24 mesiacov)
 • miesto výkonu práce: obec Bojná
 • termín a miesto výberového konania: 11.03.2020 (t.j. v stredu) o 10:00 hod. v kancelárii OZ RADOŠINKA, Bojná 589, 956 01 Bojná


Doklady k výberovému konaniu:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • ďalšie doklady o vzdelaní, prípadne ďalšie relevantné certifikáty
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktná osoba: Ing. Renáta Lelovská
tel: 0911 760 996
email:manager@radosinka.sk

Bližšie informácie nájdete na stránke www.istp.sk


25. 2. 2020

Indikatívny harmonogram výziev IROP OZ RADOŠINKA na rok 2020


Indikatívny harmonogram výziev OZ RADOŠINKA na rok 2020logo radosinkaIndikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok (obdobie január 2020 až december 2020).

Harmonogram na stiahnutie


7. 2. 2020

Vyhlásenie Výzvy na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK


leader NSKMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA (ďalej len „MAS OZ RADOŠINKA“), vyhlasuje dňa 03.02.2020 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS OZ RADOŠINKA Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2020, v termíne od 03.02.2020 do 28.02.2020 pre opatrenia:

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu počas pracovných dní od 03.02.2020 do 28.02.2020 v čase od 8:00 do 15:00 v priestoroch sídla MAS OZ RADOŠINKA, Bojná 589, 956 01 Bojná.

Informácie o vyhlásenej výzve, vrátane príloh

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s aktuálnou výzvou nás neváhajte kontaktovať. Termín osobného stretnutia si môžete dohodnúť e-mailom alebo telefonicky.


3. 2. 2020

Harmonogram výziev PRV OZ RADOŠINKA na rok 2020


Harmonogram výziev OZ RADOŠINKA na rok 2020logo radosinkaAktuálny harmonogram výziev PRV OZ RADOŠINKA na rok 2020.

Harmonogram na stiahnutie


31. 1. 2020

Stránka