Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA08 ps comp07 Peter Jánoš Repos

Obsah

LEADER NSKMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA (ďalej len „MAS OZ RADOŠINKA“), vyhlasuje dňa 24.01.2022 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS OZ RADOŠINKA Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2022, v termíne od 24.01.2022 do 21.02.2022 pre opatrenia:


Opatrenie 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
Podporovaná aktivita 1.1. Materiálno – technické zabezpečenie výroby produktov a poskytovania služieb zahŕňa podaktivity:

 • nákup technológií, vybavenia (stroje a technika), náradia a ochranných pracovných pomôcok,
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných a predajných priestorov,
 • investície do energie z obnoviteľných zdrojov a investície do zavádzania úsporných opatrení s energiami,
 • nákup materiálu nevyhnutne súvisiaceho s výrobou produktu.

 

Podporovaná aktivita 1.2. Marketing regionálnych produktov a služieb zahŕňa podaktivity:

 • výstavba, modernizácia a rekonštrukcia informačných propagačných tabúľ,
 • tvorba, redizajn, prevádzka internetovej stránky zameranej na propagáciu produktu resp. služby,
 • inzercia v médiách zameraná na propagáciu produktu resp. služby,
 • spracovanie marketingovej stratégie predaja, grafická identita produktu resp. služby,
 • príprava, spracovanie a tlač informačných materiálov, publikácií, katalógov a iných mediálnych výstupov,
 • podpora účasti na akreditovaných vzdelávacích aktivitách, kurzoch, školeniach so zameraním na marketing, legislatívu a na oblasť vlastnej výroby produktu a poskytovanie služby.


Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov
Podporovaná aktivita 2.1. Podpora fungovania neziskového sektora na území miestnej akčnej skupiny zahŕňa podaktivity:

 • podpora aktivít združení a spolkov v súlade s ich predmetom činnosti, ako napr.:
  odstránenie čiernych skládok odpadov,
  informačno – propagačné aktivity v environmentálnej oblasti,
  informačné kampane a vzdelávacie aktivity k problematike odpadov (napr. triedenie odpadov, ochrana ŽP, klimatické zmeny),
  zriadenie a vybavenie kompostoviska (napr. kompostéry, podporná technika), vrátane vybudovania a modernizácie prístupových komunikácií,
  zriadenie zberných miest, stanovíšť vrátane vybudovania a modernizácie prístupových komunikácií,
  realizácia preventívnych opatrení pred povodňami (napr. zatrávňovanie plôch a vytváranie prechodných zelených pásov, remíziek, malých vodných prvkov v intraviláne obce, čistenie priekop slúžiacich na odvádzanie dažďových vôd, dažďové záhrady),
  podpora technológií na spracovanie bioodpadu (napr. podpora odpadového hospodárstva, systém zberu zmesového komunálneho odpadu),
  vypracovanie štúdie, analýzy nakladania s komunálnym odpadom vrátane biologicky rozložiteľného odpadu,
  vypracovanie koncepcie, stratégie zameranej na využitie energie z bioodpadu,
  výsadba živých plotov, stromoradia, bodovej a skupinovej vegetácie,
  hmyzie hotely, kvetinové a bylinkové záhony,
  zakladanie vegetačných striech na verejných budovách, zber dažďovej vody z nepriepustných povrchov (strechy) do podzemných a nadzemných nádrží a jej využitie napr. ako závlahovej vody pre verejnú zeleň, budovanie dažďových záhrad, použitie tieniacich prvkov – slnolamov v kombinácii s ochladzujúcimi účinkami vegetácie, budovanie stabilných vodných prvkov, retenčných nádrží, vsakovacích pásov a infiltračných priekop,
  výsadba starých a tradičných, lokálnych odrôd drevín a zelene v intravilánoch i extravilánoch obcí, výsadba obecných sadov a permakultúrnych záhrad,
  sanácia chránených prírodných areálov, ošetrenie stromov napadnutých škodcami, dosadenie porastu mladými stromami,
 • podpora kreatívneho priemyslu formou podpory zriadenia a technického / technologické vybavenia priestorov pre prevádzkovanie workshopov a tvorivých dielní (stolárstvo, hrnčiarstvo, tkanie a spracovanie ľanu, textilné techniky ako šitie, paličkovanie, háčkovanie, tvorba a oprava krojov),
 • príprava, spracovanie a tlač informačných materiálov, publikácií, katalógov a iných mediálnych výstupov,
 • organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre záujemcov o regionálnu značku.

Žiadateľ predkladá projektové návrhy – žiadosti o dotáciu elektronicky (na emailovú adresu manager@radosinka.sk) a v listinnej forme na adresu: OZ RADOŠINKA, Bojná 589, 956 01 Bojná podľa pokynov uvedených vo výzve a jedným z nasledovných spôsobov:
- osobne, počas úradných hodín a po telefonickom dohovore,
- doporučenou poštovou prepravou,
- kuriérskou službou.

Prílohy:

 1. Výzva na predkladanie projektového návrhu – žiadosti o dotáciu (208.57 kB)
 2. Projektový návrh – žiadosť o dotáciu (formulár) (404.5 kB)
 3. Zmluva o poskytnutí dotácie (návrh) (301.14 kB)
 4. Výberové kritériá pre projekty Opatrenia 1. (149.4 kB)
 5. Výberové kritériá pre projekty Opatrenia 2. (150.54 kB)
 6. Programový manuál 1 (verzia 2022) (355.32 kB)