Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Štruktúra OZ RADOŠINKA

Orgánmi OZ RADOŠINKA sú:1

Valné zhromaždenie (Najvyšší orgán OZ)
 • tvoria všetci členovia OZ RADOŠINKA
 • členom OZ RADOŠINKA sa môže na základe písomnej prihlášky stať každá fyzická osoba vo veku nad 18 rokov a tiež právnická osoba s trvalým pobytom, sídlom alebo pôsobnosťou v území OZ RADOŠINKA, ktorá súhlasí s jeho stanovami a ktorá uhradí členský príspevok
 • pri hlasovaní na zasadnutí Valného zhromaždenia má každý člen jeden hlas
 • Valné zhromaždenie členov je schopné sa uznášať vo veciach činnosti OZ RADOŠINKA za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov
 • k 01.06.2023 má občianske združenie 62 členov
Predsedníctvo (Výkonný orgán OZ)
 • má 13 členov, z ktorých 38,46 % tvoria zástupcovia verejného sektora a 61,54 % zástupcovia súkromného a občianskeho sektora
 • riadi činnosť OZ v období medzi dvoma zasadnutiami Najvyššieho orgánu OZ
 • rozhoduje o najdôležitejších otázkach v súlade s cieľmi a činnosťou združenia
 • sleduje plnenie úloh, riadi a koordinuje činnosť združenia
 • volí a odvoláva členov Výberovej komisie, menuje a odvoláva členov Monitorovacieho výboru a zostavuje a schvaľuje ich štatúty a pracovné manuály
Štatutárny orgán (Predseda OZ a Podpredseda OZ)
 • zvoláva a vedie zasadnutia Predsedníctva
 • riadi činnosť OZ RADOŠINKA
 • kontroluje činnosť kancelárie a spolupracuje s manažérom
 • zastupuje OZ RADOŠINKA navonok
Revízna komisia (Kontrolný orgán OZ)
 • má piatich členov
 • kontroluje priebežné hospodárenie a nakladanie s majetkom OZ RADOŠINKA
 • kontroluje dodržiavanie stanov a organizačného poriadku OZ RADOŠINKA
 • upozorňuje na nedostatky a stanovuje lehoty ich odstránenia
Monitorovací výbor
 • má troch členov
 • má za úlohu monitorovať priebeh implementácie stratégie CLLD, vrátane navrhovania zmien v súlade s dosahovaním cieľov stratégie
Výberová komisia
 • posudzuje a navrhuje na schválenie projekty pre financovanie v rámci implementovania stratégie CLLD