Navigácia

Obsah

Stránka

Informácia o podpise zmluvy s Úradom vlády SR


Dňa 05.12.2018 bola medzi Úradom vlády Slovenskej republiky (poskytovateľ) a OZ RADOŠINKA (prijímateľ) podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu regionálneho rozvoja č. 1044/2018 uzatvorená podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na ust. § 8a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona o podpore regionálneho rozvoja.

Dotácia z kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu regionálneho rozvoja v celkovej sume 10 341 EUR (čo predstavuje 90 % z celkových oprávnených výdavkov projektu) môže byť použitá výhradne za účelom úhrady oprávnených výdavkov projektu číslo 39/2018 s názvom Efektívne zhodnotenie miestnej ekonomiky a podpora rozvoja cestovného ruchu v nitrianskom kraji cez nástroj trvalo udržateľnej regionálnej značky.

Aktivity projektu realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja:

  • aktivita 2.1 Koordinácia, sieťovanie a diseminácia systému TUREZ - trvalo udržateľnej regionálnej značky,
  • aktivita 3.1 Vytvorenie predajného miesta výrobkov regionálny produkt PONITRIE a spracovanie Koncepcie TUREZ (trvalo udržateľnej regionálnej značky),
  • aktivita 3.5 Marketingová podpora systému TUREZ - trvalo udržateľnej regionálnej značky.

 

Zmluva nadobúda účinnosť dňa 07.12.2018.

Logo Úrad vlády SR 2018


7. 12. 2018

Pozvánka na podujatie "Zhotovme si adventný veniec"


Adventný veniec 2018Obec Čab si Vás dovoľuje pozvať na akciu ZHOTOVME SI ADVENTNÝ VENIEC, ktorá sa uskutoční v sobotu 1. decembra 2018 so začiatkom o 15:00 hod. v malej sále Kultúrneho domu.


26. 11. 2018

Informácia pre verejnosť


OZ RADOŠINKA si vás dovoľuje informovať o získaní príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu s názvom Podpora na prevádzkové náklady OZ RADOŠINKA (kód projektu: 309190N981).


12. 11. 2018

Pozvánka na konferenciu "Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve"


Konferencia NSK pozvánkaNitriansky samosprávny kraj a Národná sieť rozvoja vidieka SR, Vás pozývajú na konferenciu s názvom „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“, ktorá sa bude konať dňa 12. novembra 2018 (t. j. v pondelok) v priestoroch agrokomplexu NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA,     š. p. v Nitre (Pavilón K), v čase od 9:30 do 15:30.

Účasť na konferencii je potrebné potvrdiť e-mailom na adresu stefan.kralik@unsk.sk najneskôr do 7.11.2018.


6. 11. 2018

Vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja


LEADER NSKMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA (ďalej len „MAS OZ RADOŠINKA“), verejno - súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci Nástroja 1 LEADER NSK vyhlasuje dňa 01.10.2018 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS OZ RADOŠINKA výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP”), v termíne od 1.10.2018 do 18.10.2018, pre opatrenia:

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie ŽoNFP počas pracovných dní od 01.10.2018 do 18.10.2018 v čase od 8:00 do 15:00 v priestoroch sídla MAS OZ RADOŠINKA, Zbehy č. 267, 951 42 Zbehy.

Informácie o vyhlásenej výzve, vrátane príloh

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s aktuálnou výzvou nás neváhajte kontaktovať. Termín osobného stretnutia si môžete dohodnúť e-mailom alebo telefonicky podľa vašej potreby.


1. 10. 2018

Oznámenie o podpise zmluvy s NSK


logo LEADER NSK 2017plusOznamujeme vám, že dňa 25.09.2018 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja uzatvorená (ďalej len „NSK“) v zmysle §8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 2/2017.

Schválená výška dotácie pre Opatrenie 1. (Podpora držiteľov regionálnej značky kvality) a Opatrenie 2 (Podpora činnosti združení a spolkov) predstavuje 28 086,-EUR.

Účelom poskytnutia dotácie je úhrada oprávnených výdavkov konečného prijímateľa v dohodnutej výške v súlade s Výzvou na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja (Kód výzvy: NSK/LEADER1/2018-Op12).

 Zmluva nadobúda účinnosť dňa 27.09.2018.


28. 9. 2018

Radošinský burčiak


Burčiak 2018Prijmite srdečné pozvanie na Radošinský burčiak dňa 8.9.2018 od 12:00 do 22:00 hod. v priestoroch penziónu Pivnice Radošina.


23. 8. 2018

Informácia pre verejnosť


OZ RADOŠINKA si vás dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu s názvom Financovanie prevádzkových nákladov OZ RADOŠINKA spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD OZ RADOŠINKA (kód projektu: NFP302050N392)


19. 6. 2018

Naše fotografie v súťaži Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2018


Národná sieť rozvoja vidieka SR spustila na svojom facebookovom profile hlasovanie v súťaži Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2018.

https://www.facebook.com/pg/N%C3%A1rodn%C3%A1-sie%C5%A5-rozvoja-vidieka-194113667274680/photos/?tab=albums

Ak ste užívateľom facebooku, podporte prosím „lajkom“ nevšedné postrehy našich fotografov 😉

Hlasovanie bude prebiehať do 4. júla 2018 do 13.00 hod. Zvíťazí fotografia s najvyšším počtom „lajkov“ v danej kategórii. Hlasovanie o ABSOLÚTNOM VÍŤAZOVI bude prebiehať fyzicky počas výstavy Agrokomplex 2018 v Nitre v stánku NSRV SR v pavilóne F. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční počas konania výstavy na pódiu NSRV SR.

Súsošie pri Rotunde sv. JurajaVítanie jari folklórnym súborom ZbežančekTradičná svätojurajská púťPark v Hajnej Novej Vsi


12. 6. 2018

Značku regionálny produkt PONITRIE získali ďalší miestni producenti a poskytovateľ služieb


5.zasadnutieCKr.p.PONITRIEDňa 10.05.2018 sa v zariadení Rybárska bašta DOBYS v Solčanoch konalo zasadnutie Certifikačnej komisie pre udeľovanie práv na používanie značky regionálny produkt PONITRIE. Komisia hodnotila žiadosti, ktoré boli do kancelárie Koordinátora OZ RADOŠINKA doručené v rámci 5. výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie práv na používanie značky regionálny produkt PONITRIE.

Certifikačná komisia na základe posúdenia požadovaných kritérií, vzoriek produktov a predloženej podpornej dokumentácie rozhodla o pridelení značky pre 6 žiadateľov.

Zoznam držiteľov značky regionálny produkt PONITRIE sa tak rozšíril o nasledovné produkty a služby:
Víno – Ing. Viliam Uhlár SHR - VÍNO - UHLÁR
Agátový med, slnečnicový med a repkový pastovaný med – CERA MEL s. r. o.
Víno – Poľnohospodárske družstvo „Radošinka“
Solčiansky skladaník – Sladké dobroty s.r.o.
Tekvicový olej – Ing. Juraj Vodný
Ubytovacie a stravovacie služby – DOBYS-GASTRO, s.r.o.

Všetkým žiadateľom, ktorí si našli čas a osobne sa zúčastnili zasadnutie Certifikačnej komisie ďakujeme za zaujímavé prezentácie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


24. 5. 2018

Stránka