Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Stránka

Oznámenie o podpise zmluvy a podpore z rozpočtu NSK


leader NSK

Oznamujeme vám, že dňa 18.08.2021 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „NSK“) č. 1992/2021, uzatvorená v zmysle §8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 9/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK.

Schválená výška dotácie pre Opatrenie 1. (Podpora držiteľov regionálnej značky kvality) a Opatrenie 2 (Podpora činnosti združení a spolkov) predstavuje 26 734,00 EUR.

Účelom poskytnutia dotácie je úhrada oprávnených výdavkov konečného prijímateľa v dohodnutej výške v súlade s Výzvou na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja (Kód výzvy: NSK/LEADER1/2021-Op12), zverejnenej na internetovej stránke Úradu NSK www.unsk.sk.

 Zmluva nadobúda účinnosť dňa 24.08.2021.


24. 8. 2021

Vyhlásenie Výzvy č.8 regionálny produkt PONITRIE


Regionalny produkt PONITRIENitrianska organizácia cestovného ruchu ako Koordinátor regionálneho značenia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie práv na používanie značky regionálny produkt PONITRIE. Vyplnené žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v termíne od 02.08.2021 do 23.08.2021.

Odkaz na zverejnenú výzvu


23. 7. 2021

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov - aktivita B2


  logo radosinka       IROP       MIRRI       EUMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 4. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q545-512-001, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní 0 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov 185 000 EUR
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 185 000 EUR

Odkaz na zverejnenú výzvu


15. 7. 2021

Výzva na výber odborných hodnotiteľov č.9 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych ...


logo radosinkaMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 vyhlasuje v termíne od 06.07.2021 do 06.08.2021 Výzvu na výber Odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Na stiahnutie
Výzva na OH č.9 pre opatrenie 7.4
Výzva na OH č.9 pre opatrenie 7.4 PDF


6. 7. 2021

Výzva na výber odborných hodnotiteľov č.8 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania ...


logo radosinkaMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 vyhlasuje v termíne od 06.07.2021 do 06.08.2021 Výzvu na výber Odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Na stiahnutie:
Výzva na OH č.8 pre opatrenie 7.2
Výzva na OH č.8 pre opatrenie 7.2 PDF


6. 7. 2021

Výzva na výber odborných hodnotiteľov č.7 pre opatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností


logo radosinkaMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 vyhlasuje v termíne od 06.07.2021 do 25.07.2021 Výzvu na výber Odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

Na stiahnutie:
Výzva na OH č.7 pre opatrenie 6.4
Výzva na OH č.7 pre opatrenie 6.4 PDF


6. 7. 2021

Oznámenie o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu z rozpočtu NSK


logo NSKOznamujeme vám, že dňa 23.06.2021 bola podpísaná Zmluva č. 403/2021/OCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu v zmysle VZN č.5/2020 v znení neskorších zmien.

Schválená výška dotácie je 2 970,00 EUR. Podmienkou poskytnutia dotácie je spolufinancovanie projektu žiadateľom vo výške minimálne 10% z celkovej hodnoty projektu uvedenej v žiadosti o poskytnutie dotácie, tzn. vo výške minimálne 332,00 EUR.

Názov projektu, na ktorý sa dotácia poskytuje: Zabezpečenie preventívnej údržby konštrukcie rozhľadne RADOŠINKA.

Druh oprávnených nákladov: Obstaranie služieb a prác neinvestičného charakteru - údržba rozhľadne.

 Zmluva nadobúda účinnosť dňa 02.07.2021.

„Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja“


5. 7. 2021

SVRBICKÁ STOPA 2021


svrbicka stopa 2021Prijmite srdečné pozvanie na podujatie pešej turistiky SVRBICKÁ STOPA 2021, ktoré sa bude konať dňa 26.06.2021. 
Súčasťou akcie sú hry detí a mládeže a Zapálenie Jánskeho ohňa.


21. 6. 2021

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov - aktivita A1


  logo radosinka       IROP       MIRRI       EU
Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA
 informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 2. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q545-511-002, aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní 0 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov 300 000 EUR
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 300 000 EUR

Odkaz na zverejnenú výzvu


9. 6. 2021

Výzva na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 6.4


logo radosinkaVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Kód výzvy: MAS_024/6.4/3

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy: 19.05.2021                                                             Dátum uzavretia výzvy: 26.07.2021

Na stiahnutie:
Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS 024/6.4/3
Odkaz na ITMS2014+

Prílohy výzvy:


19. 5. 2021

Stránka